Martin Garrix《So far away吉他谱》G调原版图谱

本页是So far away吉他谱,由Martin Garrix演唱,共有4页高清图,选用G调,节奏4/4拍,变调夹夹2品弹唱原调。
歌曲名《Martin Garrix-So Far Away(War-Mach1ne remix)》,由 War-Mach1ne 演唱,收录于《So Far Away(War-Mach1ne Bootleg Remix)》专辑中。

Martin Garrix《So far away吉他谱》G调原版图谱
Martin Garrix《So far away吉他谱》G调原版图谱
Martin Garrix《So far away吉他谱》G调原版图谱
Martin Garrix《So far away吉他谱》G调原版图谱